Actie

Win een mini cooper

Onder de eerste 50 klanten die een exclusieve verkoop of verhuuropdracht geven wordt een mini cooper verloot.

ACTIE VOORWAARDEN;

Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de “Win een Mini Cooper Actie”(hierna: de “Actie”) die Next Move Makelaars,
gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Hertogenbosch, Emmaplein 2-Y, 5211 VW, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63444712 (hierna:
"Next Move Makelaars") organiseert van 1 maart 2020  tot dat er 50 woningen zijn verkocht (hierna: de “Actieperiode”).
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
3. Next Move Makelaars behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten / prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. Voor vragen met betrekking tot deze Actie of met betrekking tot de Mini Cooper, kunt u contact opnemen met Next Move Makelaars, tel.nr. +31 (0) 73-
4400266 of via info@nextmovemakelaars.nl met in de onderwerpregel: ‘Actie Mini Cooper’. 

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt:
● Next Move Makelaars verloot onder de eerste 50 aanmeldingen van opdrachtgevers die Next Move Makelaars een definitieve en exclusieve opdracht tot dienstverlening voor het verkopen van een woning geven een Mini Cooper.
● Deelnemers schrijven zich in via de actiepagina (lancering.nextmovemakelaars.nl) van Next Move Makelaars via het inschrijfformulier door hun naam, e-mail en telefoonnummer achter te laten. Door het formulier in te vullen en op ‘verzenden’ te klikken bent u nog niet definitief aangemeld. Naar aanleiding van uw inschrijving neemt Next Move Makelaars eenmalig contact met u op om uw inschrijving en opdracht tot dienstverlening te bespreken. 
● De Actie loopt door tot Next Move Makelaars 50 unieke aanmeldingen heeft ontvangen. Onder uniek verstaan we: één inschrijving per adres/woonhuis dat verkocht wordt door next move makelaars BV.
● Deze Actie loopt tot dat er 50 verkoop transacties hebben plaatsgevonden. de Actie eindigd zodra de 50e unieke opdracht tot dienstverlening is gegeven. 

● De loting wordt door Next Move Makelaars uitgevoerd en zal worden gedeeld via de website en social media kanalen van NextMove Makelaars. Uit deze loting wordt 1 winnaar bekend gemaakt die de trotse nieuwe bezitter zal worden van de Mini Cooper. 

Artikel 3 Prijzen/actieproducten
1. De prijs is het eigenaarschap van een Mini Cooper :
● Als prijswinnaar krijgt u de volledige eigenaarschap van een Mini Cooper, te weten:
a. kenteken; HV-609-J
b. overdracht zal geschieden door overschrijven van het kentekenbewijs op naam van de winnaar van de actie.
2. Er zal geen algemene e-mail aan alle deelnemers verstuurd worden over de uitslag en prijswinnaar van de Actie.
3. Next Move Makelaars zal niet corresponderen over de prijs, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.
4. Next Move Makelaars zal geen verzoek van de prijswinnaar honoreren om de Mini Cooper in te wisselen voor geld of voor andere prijzen met gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in een geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te
rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan Next Move Makelaars. 

Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de looptijd van de Actie in Nederland of België woont.
2. Een deelnemer kan eenmalig deelnemen aan de Actie. Dit wil zeggen: één deelname per woning/vastgoedadres.
3. Deelnemers aan de Actie dienen aan te kunnen tonen zij de eigenaar zijn van het beoogde huis/vastgoed dat verkocht dient te worden en kunnen hierbij dan ook alle relevante documentatie van eigenaarschap tonen.
4. De winnaar zal zijn of haar medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Next Move Makelaars tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

5. Next Move Makelaars mag elke deelnemer diskwalificeren en/of vandeelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd
handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Next Move Makelaars hetvermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt,
of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Next Move Makelaars of derden.
Artikel 5 Gebruik gegevens
1. Next Move Makelaars zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens behandelen.
2. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Next Move Makelaars toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader
van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van de prijswinnaar.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Next Move Makelaars, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Next Move Makelaars ter beschikking gestelde prijs.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Next Move Makelaars aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-,zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Next Move Makelaars openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Next Move Makelaars niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Next Move Makelaars in het leven roepen.
Artikel 7 Slotbepalingen De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Next Move Makelaars.
Artikel 8 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Next Move Makelaars zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, diein werking is getreden op 1 januari 2006.
3. Next Move Makelaars zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

Meer weten?
Neem contact met ons op
Meer informatie